Pro autory

Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přijímá rukopisy k redakčnímu posouzení. Předložené rukopisy jsou postoupeny k nezávislému recenznímu řízení, na jehož základě rozhoduje Redakční rada o vydání knihy. Rukopisy se odevzdávají k rukám šéfredaktora Ladislava Nagye v elektronické podobě a opatřené všemi náležitostmi nutnými pro redakční, předtiskové a polygrafické zpracování.


Důležité odkazy:

Již vyšlo