Termíny a způsob podávání návrhů na vydání knihy

Podněty na vydání knihy podává autor formou edičního návrhu odeslaného šéfredaktorovi, nejlépe e-mailem. Ediční návrh musí obsahovat:

1) jméno/jména autora/autorů díla a navrhovaný titul knihy;

2) stručnou anotaci (1 000–1 500 znaků);

3) rozsah textu vyjádřený v normostranách (1 800 znaků na stránku) a specifikaci obrazových příloh či jiných netextových prvků (fotografie černobílé či barevné, grafy, schémata a další prvky mimo verbální text);

4) předpokládaný termín odevzdání rukopisu;

 5) informace o případné dotaci na vydání knihy.

Návrh na vydání připraveného rukopisu, má-li být vydán v zamýšleném kalendářním roce, je třeba podat do 15. prosince předcházejícího roku. Redakční rada na svém zasedání na konci ledna návrhy projedná, a to i z hlediska finančních prostředků, jimiž bude nakladatelství v daném roce disponovat. V jiném termínu než k 15. prosinci je možné podávat návrhy, u nichž má autor rukopisu zajištěno financování, které pokryje veškeré náklady na vydání (typicky z grantových prostředků).

V případě, že návrh titulu, který není pokryt finanční dotací, přijde po uvedeném termínu, je možné daný titul vydat pouze v případě, že nakladatelství zbyly na daný rok finanční prostředky, které pokryjí předpokládanou ztrátu, a že příprava titulu nepřekročí kapacitní možnosti nakladatelství.

I v případě, že autor disponuje prostředky, které pokryjí veškeré náklady na vydání, je nutné brát v potaz, že recenzní řízení, redigování, typografická příprava a tisk zaberou několik měsíců; nakladatelství nemůže urychlit cestu od rukopisu ke knize, jakkoli by to autor vzhledem k termínu uzavírání grantu potřeboval.

Již vyšlo