Pravidla pro odevzdávání rukopisů

Ediční návrh

Nakladatelství Jihočeské univerzity funguje na základě edičního plánu. Návrhy na vydání knižních titulů je proto ideální posílat ve třetím čtvrtletí kalendářního roku, nejpozději pak do 31. prosince; Redakční rada je projednává na schůzi na přelomu ledna a února. Ediční návrhy se odesílají e-mailem na adresu nakladatelství.

Ediční návrh by měl obsahovat:

 1. Jméno autora díla a navrhovaný titul knihy;
 2. Stručnou anotaci (1 000–1 500 znaků);
 3. Rozsah textu vyjádřený v normostranách (1 800 znaků na stránku) a specifikaci obrazových příloh či jiných netextových prvků (fotografie černobílé či barevné, grafy, schémata a další prvky mimo verbální text);
 4. Předpokládaný termín odevzdání rukopisu;
 5. Informace o případné dotaci na vydání knihy.

Podoba odevzdaného rukopisu titulu, který byl schválen Redakční radou NJU k vydání

Rukopis se odevzdává v elektronické podobě, buď jako e-mailová příloha, nebo na elektronickém nosiči.

Rukopis obsahuje:

 1. Titulní list s názvem práce a jménem autora/autorů, příp. editora, překladatele apod.;
 2. Obsah;
 3. Hlavní text (a případně přílohy);
 4. Heslář (pro sestavení jmenného a případně i věcného rejstříku);
 5. Jinojazyčné resumé (v angličtině, případně v dalším světovém jazyce); u textů vydávaných v cizích jazycích naopak resumé v češtině;
 6. Návrh anotace pro propagaci knihy na webu nakladatelství a u distributorů (jedna kratší v rozsahu 400–600 znaků, jedna delší v rozsahu 800–1000 znaků);
 7. Stručná biografie autora/autorů a jeho/jejich fotografiie na obálku knihy a web Nakladatelství JU.

 

Odevzdává se samostatně text, napsaný ve Wordu či z jiného textového editoru do Wordu konvertovaný, a samostatně veškeré obrazové podklady. Je zbytečné, aby se autor snažil text sám „sázet“ a vkládal do textu obrázky či fotografie – jejich zamýšlené umístění v textu lze signalizovat barevně zvýrazněným pokynem, např.: Sem obrázek č. 16. Ke grafickému značení se využívají jen základní signály – značení názvů kapitol a případně podkapitol tučně a zvýrazňování pojmů kurzívou.

Odstavce se značí pouze odstavcovou zarážkou (Enter), a nikoli tabulátorem nebo mezerníkem. Poznámky se umísťují pod čarou, nikoli na konec textu, a je třeba je vytvářet příkazem „Vložit poznámku pod čarou“, a nikoli „ručně“ s využitím horního indexu. Hlavní text je psán velikostí písma 12, poznámky pod čarou velikostí 10.

Citáty v textu se v česky psaném rukopisu zásadně značí českými uvozovkami, tedy „a“. Jde-li o citát v rozsahu do tří řádků, vkládá se do souvislého textu. Jde-li o citát delší než tři řádky, vyčlení se z textu odstavcovým odčleněním před začátkem textu i na jeho konci; v takovém případě se pro značení citátu už nevyužívají uvozovky.

_____________________________________________

Příklady:

a) krátký citát: … Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit: „Sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua“ (odkaz na zdroj). Ut enim ad minim veniam…

b) delší citát: … Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit:

Sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur (odkaz na zdroj).

Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum…

_____________________________________________

Způsob odkazování na citované zdroje i způsob uvádění bibliografických údajů v soupisu literatury se řídí obvyklými standardy daného oboru; je nicméně žádoucí, aby odpovídal platné bibliografické normě (v současnosti ČSN ISO 690:2011). Zvolený úzus odkazování na zdroje při citaci i parafrázi a jejich uvádění v soupisu literatury musí být jednotně dodržován v celém rukopisu.

Fotografie, reprodukce a další vizuální složky rukopisu musejí mít patřičnou tiskovou kvalitu (rozlišení minimálně 300 dpi) a autor je zodpovědný za zajištění autorských práv ke všem těmto položkám; fakt, že je nějaký obrázek volně dostupný na internetu, z něj ještě nečiní objekt k volnému užití. Pokud nejsou autorská práva při odevzdání rukopisu vyřešena, respektuje autor, že práva na některé požadované ilustrační či jiné prvky knihy nelze zajistit, ať už z důvodů finančních, anebo z nevyjasněných copyrightových záležitostí.


Redakční proces

Odevzdaný rukopis je redigován redaktorem. V této fázi nemůže autor provádět žádné úpravy. Pokud je chce učinit, počká s nimi do doby, kdy je mu zredigovaný rukopis vrácen. V této fázi autor spolupracuje s redaktorem při odstraňování nejasností a přijímání či odmítání navrhovaných změn. Technické provedení této vzájemné spolupráce (způsob značení změn, přeposílání, termíny) se řeší konkrétní dohodou mezi autorem a redaktorem.

Korekturu provádí jednak autor, jednak redaktor; sjednocení obou verzí má na starosti redaktor, který má také rozhodující slovo v úpravě míst, kde se obě korektury rozcházejí (jde-li o obsahové, a nikoli pouze formální úpravy, pak obvykle po konzultaci s autorem).

Rukopis je upravován tak, aby po vytvoření sazby dostačovala jedna autorsko-redakční korektura. Pokud autor ve fázi korektur sazby provede úpravy, které jdou nad rámec záměny (znaků či slov), a rukopis je třeba znovu vysázet, vyhrazuje si nakladatelství právo tuto finanční položku alespoň částečně uhradit buď z autorova honoráře, anebo vyžadovat dodatečnou dotaci na vydání, případně i zastavit práce na vydání a vyřadit rukopis z edičního plánu. Platí pravidlo, že autor rozhoduje o obsahové stránce rukopisu, zatímco v oblasti knižního provedení (sazba, tisk, paratextové prvky knihy) a způsobu inzerování a prodeje má rozhodující slovo nakladatel.

Již vyšlo