Základní postupy a činnosti Nakladatelství Jihočeské univerzity

Statut a Redakční rada

Činnost nakladatelství respektuje obecné parametry, jež stanovuje Statut Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Řídí se také doporučeními Redakční rady. Ta schvaluje roční ediční plán a veškeré knižní projekty, jež jí formou dodatečného návrhu na vydání předkládá ředitel nakladatelství. Má také pravomoc rozhodovat o podobě jednotlivých edičních řad Episteme a o zařazení konkrétních titulů do těchto řad. S Redakční radou komunikuje ředitel, který také svolává její zasedání a připravuje veškeré podklady, které si Redakční rada vyžádá.

Pravidla pro odevzdávání rukopisů

Rukopisy přijímá a shromažďuje šéfredaktor. Rukopisem se rozumí úplný text určený k publikaci, opatřený náležitostmi nutnými pro redakční, předtiskové a polygrafické zpracování. Rukopis musí být odevzdán v podobě respektující závazná Pravidla pro odevzdání rukopisu, a to včetně požadavků na obrazový doprovod. Odevzdávaný rukopis musí obsahovat všechny náležitosti (např. jinojazyčné resumé, seznam literatury, soupis jmen pro jmenný rejstřík apod.). Neodpovídá-li rukopis těmto požadavkům a nereflektuje-li autor na jejich doplnění, je autorovi rukopis vrácen.

Recenzní řízení

Nakladatelství přijímá rukopisy jak od autorů zaměstnaných na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen JU), tak od autorů externích, pokud odevzdaný rukopis tematicky rozvíjí obory pěstované na JU pedagogicky i vědecko-výzkumně. O přijetí či nepřijetí rukopisu rozhoduje Redakční rada, která si při plánovaném zařazení rukopisu do edice Episteme vyžádá dva recenzní posudky rukopisu (minimálně jeden z recenzentů bude vybrán mimo JU). V případě, že recenzní posudky navrhují úpravy, jež jsou prezentovány jako žádoucí či výrazně doporučené, dohlíží na realizaci těchto úprav rukopisu šéfredaktor. Není-li autor schopen či ochoten tato recenzní doporučení zohlednit, příprava vydání se zastavuje.

Přijatý rukopis

Rukopis odevzdaný do redakce se považuje za definitivní pro další zpracování. Po zahájení grafických prací (sazba) nelze v rukopise provádět žádné další zásahy směřující k jeho obsahovému rozšíření, ke krácení pasáží, ke změnám obrazového doprovodu či k jiné úpravě nad rámec korekturních zásahů. Grafická podoba knihy i provedení sazby jsou zcela v kompetenci nakladatelství, stejně jako stanovení doporučené prodejní ceny.

Licenční nakladatelská smlouva

Ředitel nakladatelství či v jeho zastoupení šéfredaktor sjednává s autorem, který není v pracovněprávním vztahu s JU, licenční nakladatelskou smlouvu. S autorem v pracovněprávním vztahu s JU sjednává licenční smlouvu o vydání zaměstnaneckého díla. Licenční smlouvu lze v obou případech realizovat bezúplatně, nebo s fixně stanoveným honorářem, anebo s honorářem stanoveným procentním podílem.

Autor se podepsáním licenční smlouvy zavazuje respektovat Pravidla pro odevzdání rukopisu, dodržet stanovené termíny odevzdání korektur a neprovádět ve fázi korektur jiné než literní zásahy do textu. Při nedodržení těchto bodů může být redakční práce na rukopisu zastavena a rukopis může být vyřazen z edičního plánu.

Příprava rukopisu – redakční a grafické zpracování

Nakladatelství vytváří ve spolupráci s autorem všechny paratextové prvky (tiráž, finální podobu obrazové přílohy, texty na záložky, zadní stranu přebalu či návrh obálky). Nakladatelství si vyhrazuje právo rozhodnout o výsledné podobě těchto prvků. Zajišťuje také ISBN kód publikace a CIP (Cataloguing in Publication) z Národní knihovny ČR.

Předběžnou kalkulaci výrobních nákladů i grafický návrh obálky každého knižního titulu předkládá šéfredaktor řediteli, od něhož si tyto podklady mohou vyžádat členové Redakční rady.

Korektury v sazbě

Korektury vysázeného textu provádějí souběžně redaktor a autor, a to dle vzájemné domluvy. Podobu korektur (do papírové verze vytištěného textu či elektronicky) i konkrétní provedení a termín určuje redaktor. Při výrazném přepisování či doplňování textu, které by si žádalo přesázení textu, má redaktor právo podat šéfredaktorovi návrh na zastavení výroby dané knihy. Redaktor sjednotí obě provedené korektury a podklady odevzdá k provedení změn v sazbě. Náhled zanesených korektur kontroluje již pouze redaktor. Imprimatur (svolení k tisku) uděluje šéfredaktor.

Distribuce a autorské a recenzní výtisky

Po vytištění knihy zajišťuje její distribuci šéfredaktorem pověřený pracovník nakladatelství. Ten také zajišťuje odeslání povinných výtisků dle § 3 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, a autorských a recenzních výtisků. Nestanoví-li licenční smlouva jinak, obdrží autor 20 autorských výtisků; u kolektivních monografií či sborníků obdrží každý z autorů dva výtisky. Počet odeslaných recenzních výtisků a jejich adresáty si stanovuje nakladatelství.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies