Statut Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

1. Úvodní ustanovení

1.1. Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen NJU nebo nakladatelství) je ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) součástí JU.

1.2. Sídlo: České Budějovice, Branišovská 1645/31a, PSČ: 370 05

1.3. Název: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2. Postavení nakladatelství

2.1. Nakladatelství je provozováno jako soustavná doplňková činnost JU na základě živnostenského oprávnění JU (předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce) podle § 20 odst. 2 zákona o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy JU.

2.2. Nakladatelství je jiným pracovištěm pro vzdělávací a tvůrčí činnost podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.

3. Účel nakladatelství

3.1. V souladu s výše vymezeným postavením zajišťuje nakladatelství komplexní služby vydavatelské, reprografické, tiskařské a služby v oblasti prodeje, distribuce a propagace vydávaných tiskovin. Cílem nakladatelství je zvyšovat povědomí o JU mezi odbornou i laickou veřejností, pomáhat odborníkům z JU publikovat výsledky svého bádání a garantovat patřičnou redakční i knižní kvalitu vydávaných publikací.

3.2. Činnost nakladatelství se zaměřuje zejména na vydávání publikací podporujících hlavní činnosti JU a jejích fakult v oblasti vědecké i výukové. Nakladatelství se zaměřuje především na:

a) vydávání odborných publikací;

b) vydávání popularizačních publikací;

c) vydávání publikací pro vnitřní potřebu (výukovou i z oblastí vědeckého provozu) JU či jednotlivých fakult;

d) prodej a distribuci publikací, a to včetně elektronického šíření.

3.3. Odborné a popularizační publikace zahrnují knižní tituly z oborů pěstovaných vědecky a pedagogicky na jednotlivých fakultách. Jde především o:

a) vědecké monografie a sborníky;

b) populárně-naučnou literaturu a publikace propagující vědeckou práci mezi širší veřejností.

Publikace vydávané v této kategorii procházejí recenzním řízením, mají přidělené ISBN, evidují copyright, obsahují přední i zadní tiráž a nakladatelství zodpovídá za kvalitu obsahu i jazykové formy provedení. Tyto publikace ponesou ediční označení Episteme s konkretizací patřičné ediční řady (v současnosti Theoria, Natura, Societas, Historia a Archaeologia).

3.4. Publikace pro vnitřní potřebu zahrnují knihy a další tiskoviny sloužící pro výuku oborů vyučovaných na JU a příležitostné propagační tiskoviny. Jde především o:

a) vysokoškolské učebnice a jiné učební texty související s výukou na jednotlivých fakultách;

b) elektronické publikace s výukovým či propagačním dopadem;

c) účelové, reprezentační a příležitostné publikace a tisky;

d) publikace a tisky související s doplňkovou činností;

e) informační materiály o činnosti JU a jednotlivých fakult.

Publikace vydávané v této kategorii nemusejí procházet recenzním řízením, nemusejí mít přidělené ISBN a nakladatelství nezodpovídá za kvalitu obsahu ani jazykové formy provedení. Tyto publikace mohou obsahovat specifikující informaci o účelu vydání (např. pro potřeby určitého ústavu či fakulty nebo vydání u příležitosti konference apod.).

3.5. Prodej a distribuce vydaných titulů mohou být kromě tradičních forem distribuce prostřednictvím knižních distributorů na základě uzavřených smluv realizovány také formou e-shopu, který funguje jako součást nakladatelství. Prodej a distribuce budou zahrnovat publikace jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

4. Organizační struktura nakladatelství

4.1. V čele NJU je ředitel, jenž je přímo podřízen rektorovi JU. Rektor rozhoduje o personálním obsazení pozice ředitele NJU a stanovuje jeho mzdu.

4.2. Ředitel je odpovědný rektorovi za činnost NJU, za účelné hospodaření s přidělenými finančními prostředky a svěřeným majetkem a za plnění dalších úkolů stanovených mu rektorem.

4.3. Ředitel řídí nakladatelství v rovině odborné, ekonomické i personální. Garantuje vypracování Edičního plánu NJU a plní další úkoly stanovené mu rektorem. Ředitel zajišťuje komunikaci s Redakční radou NJU a svolává její zasedání. Ředitel je oprávněn za JU rozhodovat a zastupovat ji při všech právních jednáních týkajících se NJU, a to v následujících oblastech:

a) pracovněprávní vztahy;

b) nakládání s přidělenými finančními prostředky;

c) nakládání s prostředky získanými z činnosti NJU;

d) uzavírání smluv, jimiž se sjednává poskytnutí dodávek nebo služeb pro NJU, a smluv, jimiž se sjednává prodej a distribuce vydaných titulů, případně uzavírání dalších smluv, pokud tak stanoví rektor.

4.4. Provoz nakladatelství je zajišťován šéfredaktorem, redaktory a administrativním pracovníkem. Zařazení těchto zaměstnanců do mzdových tříd odpovídá platnému Mzdovému předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 16. srpna 2017. Počet zaměstnanců nakladatelství může být upravován na základě ekonomických výsledků i míry produkce.

4.5. Šéfredaktor zodpovídá za realizaci jednotlivých vydávaných titulů, a to včetně vytvoření návrhu nakladatelské smlouvy s každým autorem (tyto smlouvy za JU podepisuje rektor), vyřešení copyrightových záležitostí a realizace redakce a výroby titulů. Dohlíží na výrobu knižních titulů od přijetí rukopisu až po distribuci vydané knihy. Určuje a kontroluje práci jednotlivých redaktorů i dalších osob, které se podílejí na realizaci vydávaných titulů. Eviduje stav prodaných a skladovaných výtisků jednotlivých titulů.

5. Redakční rada

5.1. Mimo strukturu nakladatelství se zřizuje Redakční rada NJU. Složení Redakční rady a všechny jeho změny schvaluje na návrh rektora Vědecká rada JU. Má alespoň pět členů, kteří si ze svého středu zvolí předsedu. Při rozhodování Redakční rady je v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy.

5.2. Redakční rada řídí publikační činnost nakladatelství. Redakční rada projednává a schvaluje každoročně Ediční plán a zároveň operativně rozhoduje o zařazení dalších titulů, pokud se v průběhu roku vyskytne jejich nabídka (podklady pro toto rozhodování zasílá Redakční radě ředitel). Redakční rada také bere na vědomí Přehled o rozpočtu za uplynulý rok a rozpočtový výhled na nový rok (viz článek 6. odstavec 6.1.). Redakční rada svými rozhodnutími dbá o vyrovnanost rozpočtu. Má právo kontrolovat právní a ekonomické podklady a výstupy produkce nakladatelství.

6. Financování a ekonomický provoz nakladatelství

6.1. Nakladatelství hospodaří podle rozpočtu nákladů a příjmů, který nesmí být sestaven jako deficitní. Přehled o rozpočtu za uplynulý rok a rozpočtový výhled na nový rok předkládá ředitel rektorovi a Redakční radě do konce února každého kalendářního roku.

6.2. Činnost nakladatelství je hrazena z:

a) příspěvku JU;

b) dotací na vydání knih v rámci grantových a jiných projektů;

c) doplňkové činnosti;

d) dalších smluvně zajištěných aktivit.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel.: +420 723 917 746 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies